Augeo Group AB genomför fusion av helägt dotterbolag Vaxxa AB

Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

 

Vaxxa AB är ett helägt dotterbolag till Augeo Group AB. Styrelserna i Augeo Group AB och Vaxxa AB har vid separata styrelsemöten den 20 mars 2023 beslutat att dotterbolaget genom fusion skall gå upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28§ aktiebolagslagen.

 

Dotterbolaget skall upplösas så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa förevarande fusionsplan, vilket förväntas ske i början av juni månad. Vaxxa AB:s tillgångar och skulder kommer i samband med detta att övergå till Augeo Group AB.

 

Efter fusionens verkställande kommer moderbolaget att heta Vaxxa AB. Ny bolagsordning med nytt företagsnamn kommer att antas på en bolagsstämma. Vaxxas kundunderlag och trafik till hemsidorna bedöms öka synligheten för Vaxxa samt agera som en brygga mellan Vaxxas verksamhet och aktien vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas.

 

Styrelserna bedömer att fusionen kommer att medföra minskade kostnader, effektivare administration och kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för tillväxt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD
070-530 31 23
[email protected]

 

Följ det senaste om fusionen på Augeo Groups webbplats: www.augeogroup.se

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

E-legitimation

Logga in säkert med bl.a. BankID.

Logga in säkert med bl.a. BankID.

International Login

Open to users outside of Sweden.

Open to users outside of Sweden.

Create Account

Open to users outside of Sweden.

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se Endast svenska och finska företag eller privatpersoner kan sälja på Vaxxa.se.

If you are located outside of Sweden, you can login and register with your e-mail and a password. Selling is only available to Swedish and Finnish customers.

Visa original