Bolagsordning

Styrelse & ledning

Aktieinformation

Bolagsordning för Augeo Group AB

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Augeo Group AB. Bolaget är publikt.

 

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

 

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

 

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.

 

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 

§ 9 Rätt att delta på bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

 

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller flera justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december (kalenderår).

 

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Augeo Group AB - Styrelse & Ledning

PER HÄGERÖ
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016
Född 1972

Nuvarande uppdrag: Direktör inom ASSA ABLOY koncernen sedan 2017. Tidigare CTO för Nexus Group A, CTO för PortWise AB.

Äger aktier: 1 034 100 (direkt och genom bolag).

 

MIKAEL LARSSON
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020
Född 1971

Sitter i styrelser som Runwaysafe och Gaustaview.

Äger aktier: 4 461 270 aktier (direkt och genom bolag)

 

MIREL BIKIC
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
Född 1990

Nuvarande uppdrag: Parts & Accessories Commercial Manager för OXE Marine samt åtagande inom Bikic Advisory AB
Tidigare: Program Manager Diab, Business Developer Lindab och Consultant Capgemini.

Äger aktier: 60 434 (direkt och genom bolag).

 

FAISAL GANI
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
Född 1980

Nuvarande uppdrag: Regional Director Nordics för Azerion. Tidigare Nordenchef Twitter, ägare och vd Nöjesguiden .

Äger aktier: 30 000 (direkt och genom bolag).

 

STEPHAN KÄLL
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022
Född 1983

Nuvarande uppdrag: Kund- och försäljningsansvarig på E.ON
Tidigare säljchef på Schneider Electric.

Äger inga aktier i Augeo Group AB

 

KARL FRINDBERG
VD
Född 1971

Nuvarande uppdrag: VD för Augeo Group och Vaxxa AB.

Augeo Group AB - Aktieinformation

Att lyfta moms

Lägg bud som företag / Direktköp som företag

Om du är intresserad av att lyfta moms vid en lyckad affär så är det viktigt att du lägger ditt bud/köper som företag/näringsidkare. Moms redovisas då på avtalen som skickas ut.
Om du lägger bud/köper som privatperson så listas inte moms på avtalen.

 

Hur gör jag det?
Du budar/köper som företag genom att se till att det står att du är inloggad som företag i menyn. Det går även att välja i rutan där du lägger bud.

 

Jag kan inte växla till företag
Då innebär det att du inte har skapat ett företagskonto. Skicka ett mail till oss på [email protected] med företagsuppgifterna så ser vi till att registrera detta. 

 

Är det en momsfri försäljning?
Det framgår alltid i samband med priset ifall lyftbar moms finns.

Skapa konto - Företag

Skapa konto - Privatperson

Skapa konto

Du måste vara 18 år för att skapa ett konto på Vaxxa.se

 

Vaxxa.se är tillgängligt för köpare i

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Vaxxa.se är tillgängligt för säljare med svenskt företag eller personnummer.

 

Vaxxa.se is available for buyers in Sweden, Norway, Denmark and Finland

 

Vaxxa.se is only available for sellers in Sweden

Som privatperson kan du vid behov aktivera ett företagskonto i efterhand .

Vill du hantera ett befintligt företagskonto, skapar du ett privatpersonkonto och ber en kollega meddela oss att du önskar tillgång.

Visa original